Til forsiden
Udskriv siden


Delbanco, Otto Herman

(19.1.1821-2.8.1890) søn af kancelliråd, overretsprokurator Moses Delbanco og Beate Kalkar. Student fra Borgerdydskolen og juridisk embedseksamen april 1844. Uddannede sig derefter til bog- og musikhandler hos Friedlein & Hirsch i Leipzig. Drev sammen med C.C. Lose (junior) bog- og musikhandelen C.C. Lose & Delbanco1846-64 og nedsatte sig derefter som forlægger og redaktør. Det var ham, der grundlagde, skrev og redigerede »Dansk Boghandlertidende«, forløberen for »Det danske Bogmarked«, som i en periode (fra 1866) udvidedes til at gælde for hele Norden: »Nordisk Boghandlertidende«. – Han engagerede sig helt igennem meget i bogbranchens forhold, var formand for Boghandlerforeningen 1853 og 1854 og tog initiativ til De danske Boghandleres Hjælpekasse 1856, hvor han nedlagde et stort, uegennyttigt arbejde. Æresmedlem af Boghandlermedhjælper-Biblioteket 1879. – I over 20 år (1859-80) redigerede han anonymt teksten i det populære ugemagasin »Illustreret Tidende«, der på hans initiativ blev udsendt af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, som han var medstifter og medejer af sammen med andre forlæggere, bl.a. G.E.C. Gad. Forlagsbureauet tog initiativ til udgivelse af mange store værker foruden så forskellige publikationer som »Illustreret Tidende« (fra 1859), »Danmarks Statistik« (1878-91) og Traps »Danmark« (1. udg. 1856-60). – Delbancos store musikalske interesse førte bl.a. til en bestyrelsespost i Musikforeningen. – Gift 19.5.1847 med Pauline Plätzer (31.7.1823 - 3.8.1904) født i Leipzig, datter af hotelejer Johan Chr. Plätzer og Caroline Wilhelmine Coith. (Dolleris I – portræt på væggen på “Bogmarkedet”s redaktion). Pauline Plätzers søster (altså Delbancos svigerinde), Ida Henriette Plätzer, var gift med boghandler, generalkonsul Carl Berendt Lorck (1814-1905), Leipzig. Han var dansk født, men blev tysk forlægger, boghandler og bogtrykker og gjorde som sådan et stort arbejde for at udbrede kendskabet til dansk og nordisk litteratur i Tyskland. Etablerede bl.a. en Skandinavisk Sortimentsboghandel og udsendte lagerkatalog over skandinavisk litteratur 1800-56 med forord på tysk, fransk og engelsk. Med H.C. Andersen havde han et interessant samarbejde. Han ønskede at udgive Andersens eventyr og historier i ét bind og rådførte sig med eventyrdigteren om en egnet illustrator. Valget faldt på Vilhelm Petersen, og sådan gik det til, at den mest klassiske danske H.C. Andersen-udgave faktisk udkom på tysk førend på dansk. – Under treårskrigen 1848-50 udsendte han ugebladet »Nordischer Telegraph«, hvori han søgte at oplyse det tyske folk om Danmarks stilling i hertugdømmerne; samtidig bragte bladet oversættelser af dansk og nordisk poesi.). – Ideen til »Illustreret Tidende« har Delbanco måske fået fra sin svoger, der var medstifter af det tyske »Illustrierte Zeitung«, der begyndte at udkomme allerede i 1843. (Dolleris I + Tryde)


Forretninger

Foreninger