Til forsiden
Udskriv siden


Hieronymus Schertner

OphørtAdresse: Storegade 6 (1730-56) Storegade 4-5 (1782-1813)
By: Haderslev
Historie 

Ca. 1695 Hieronymus Schertner (ca. 1665-1725) etablerer bogbinderi.

4.2.1702 får af statholderen i Haderslev bevilling som eneste bogbinder og til handel med latinske og tyske skolebøger. Årstallet 1706 nævnes også.

Schertner køber bøger af omrejsende boghandlere fra Hamborg, f.eks. Johann Wolfgang Fickweiler og Christian Wilhelm Brandt, hvem Schertner ved sin død skyldte 236 mark og 13 sk. for bogkøb i 1712 og 1713.

Efter at Schertner fik privilegium, måtte ingen omrejsende kræmmere sælge bøger i byen.

1725 H. Schertnert dør, sønnen Paul Schertner fører forretningen videre.

1726 Paul Schertner får privilegium som bogbinder, men opnår ikke som sin far eneret på at sælge bøger, så kræmmerne vender tilbage.

5.10.1728 Paul Schertners eneret som bogbinder bekræftes i Altona.

9.4.1736 Paul Schertner klager til kongen over, at fremmede bogbindere skader hans handel med skolebøger. Kongen kundgør da, at ingen anden bogbinder må nedsætte sig i byen, og at udenbys boghandlere og bogbindere kun på markedsdagene må sælge indbundne og uindbundne bøger i Haderslev.

1752-53 Katekismus sagen – se nedenfor*)

19.2.1763 På kongens vegne meddeler minister J.H.E. Bernstorff til Haderslev magistrat, at Paul Schertners eneprivilegium ikke kan overføres til hans søn, da der ikke mere udstedes privilegier.

Maj 1763 Paul Schertner dør. Sønnen Hieronimus Schertner (1744-1819) løser borgerbrev som bogbinder i 1775. Hvad der er sket i de mellemliggende 12 år, ved vi ikke.

1814 Hieronimus Schertner rejser til København.

*) En indberetning 10. jan.1752 om kirkeordinansen i Haderslev (og andre sogne) viser, at man der i stedet for den fra 1741 indførte Pontoppidanske katekismus anvender en katekismus af den lokale præst Johannes Tychsen. – Paul Schertner anfører feb. 1752, at han vil lide et betydeligt tab, hvis han ikke, som privilegiet tillader, må have eneret på at sælge sin katekismus, så længe han har den på lager. Kongen, Frederik V, beordrer undersøgelse af lageret, Fredensborg 21. juli 1752. – Haderslev magistrat konstaterer 26. juli 1752, at lageret består af 1565 eksemplarer på dansk, trykt 1737, men at en del er brugt til makulatur. Frederik V henstiller til direktørerne og forstanderne for Vaisenhusene i Slesvig, Flensborg og Tønder, at afkøbe Paul Schertners privilegium mod kompensation, 6. okt. 1752, hvilket de svarer på Slesvig 18. okt. 1752. [Vaisenhusene fik privilegiet på den nye katekismus.] – Paul Schertner skriver 10. dec.1752, at han nu har brugt over 600 eksemplarer til makulatur og anslår sit tab til 450 lübske mark, men vil acceptere 1500 eksemplarer af den nye katekismus som kompensation. – Vaisenhusforstanderne meddeler 29. dec.1752 til Haderslev magistrat, at de kun vil levere Schertner 1000 ekspl., da han som bogbinder har fortjeneste på indbindingen. – Den 21. jan.1753 erklærer Paul Schertner, at han nu kun har 1112 eksemplarer af Tychsens katekismus tilbage, samt at han er tilfreds med at have modtaget 1100 eksemplarer af den nye. (Haderslev byhistoriske arkiv og Rigsarkivets Tyske Kancelli. Der er 15 dokumenter på tysk om sagen.)

 

 
Personer: